REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wersja 2, z dn.29.04.2022

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych produktów. 

Pamiętaj, proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy jest administrowany przez Joannę Klimaszewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Klimaszewska ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Wels przy ulicy Sandwirtstraße 14/10, kod pocztowy 4600. Austria. Numer identyfikacji podatkowej UID-Nummer AT U77282619
 • W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem email: insta@storytrenerka.pl
 • Ten dokument określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 • Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie oraz zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów online oraz innych produktów elektronicznych. Sprzedawca świadczy także na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 • Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich). Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 • Ceny produktów podane na stronach Sklepu są podane w polskich złotych lub w euro. Następuje automatyczne przełączanie na lokalną walutę. Kupujący zostanie powiadomiony o przełączeniu za pomocą baneru z alertem sklepu i ma możliwość odrzucenia automatycznego przełączenia na walutę euro.
 • Ustawienia sklepu pozwalają klientom wybrać walutę, której chcą użyć do zakupów w sklepie. 
 • Wyświetlane w sklepie ceny są cenami netto.  Na stronie finalizacji zamówienia zostanie naliczona wartość VAT, która będzie wynosić 20% lub 0%, zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym europejskim prawem podatkowym. 
 • Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

WYJAŚNIENIE DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Dni robocze

Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz 

rejestracji

Formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Skuteczne uzupełnienie Formularza pozwala Ci założyć konto w Sklepie.

Formularz

zamówienia

Formularz zamówienia to nic innego jak usługa elektroniczna, dostępna na stronie internetowej mojego Sklepu, umożliwiająca Ci złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym m.in. sposobu płatności, dostawy.

Klient/Kupujący/Użytkownik/Uczestnik

Rozumie się przez to Konsumentów, przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby, niebędące Konsumentem, dokonujące zakupów w Sklepie.

Przedsiębiorca  

Rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsument 

Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

Przedsiębiorca  na prawach konsumenta 

Od 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto

Jest to usługa elektroniczna – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i podanym przez Ciebie hasłem zbiór dotyczących Cię zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane przez Ciebie dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym. 

Konto Użytkownika kursu online

Oznacza indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu kursu online, uruchomiony na rzecz kursanta przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta).

Produkt

Oznacza prezentowany w Sklepie internetowym towar, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

Rejestracja

Procedura mająca na celu założenie przez Ciebie konta w Sklepie.

Sklep

Oznacza sklep internetowy, z którego właśnie korzystasz i za pośrednictwem którego możesz dokonać zakupu Produktów.

Usługa elektroniczna

Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Umowa 

sprzedaży

Umowa sprzedaży zawierana (albo zawarta) między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotycząca Produktów oferowanych w Sklepie internetowym.

Zamówienie

Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 • W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to:
 • dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
 • zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 • posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednik.
 • Wymaganiem systemowym jest zezwolenie W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym na stronie internetowej adresem e-mail.
 • Zabrania się Klientowi korzystania z kont innych klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 • Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 • Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania strony internetowej Sklepu, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres e-mail.

USŁUGI ELEKTRONICZNE 

 • Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia, Newsletter (otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej).
 • Założenie Konta nie jest konieczne do dokonania zamówienia w Sklepie.
 • Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 • Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym.
 • Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
 • Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 • Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również drogą elektroniczną na rzecz Kupującego usługę, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, usługach, aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera, lub przesyłając takie żądanie na adres Sprzedawcy.
 • Usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Kupującego.

REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA

 • Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie konta w Sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie.
 • Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.
 • Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 • Rejestracji należy dokonać, wypełniając Formularz rejestracyjny, w którym należy podać informacje niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia. Informacje niezbędne są wyraźnie oznaczone w Formularzu rejestracyjnym.
 • Z chwilą przesłania Formularza rejestracyjnego między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 • W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy. W sytuacji gdy Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 • Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.
 • W celu zapewnienia Kupującemu i przekazywanym danym bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 • Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 • Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany użytkownik, przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 • Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.
 • Po dodaniu produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
 • Po przejściu do opłacania Klient zostaje przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany.
 • Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto Klient składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
 • Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu stripe.com system płatności online również wysyła informację o numerze zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia w Sklepie oraz zakupiony za pośrednictwem Sklepu produkt elektroniczny.
 • Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 • Za pośrednictwem Sklepu internetowego można dokonać zamówienia produktów elektronicznych i usług. Między Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych – dotyczy zamówienia produktów elektronicznych, w tym także kursów online oraz o wykonanie usługi.
 • Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu elektronicznego. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu lub zostaje zawarta umowa o wykonanie opłaconej usługi w terminie przewidzianym w opisie usługi na stronie Sklepu. Szczegóły wykonania usługi zostaną ustalone indywidualnie z Zamawiającym poprzez korespondencję e-mailową. 
 • W przypadku nabycia w Sklepie usługi, np. Konsultacja, Indywidualny Trening Insta Story, Plan na Insta Story, wiadomość od Sprzedającego mająca na celu ustalenie szczegółów wykonania usługi nadejdzie do 48 godzin.

PRODUKT ELEKTRONICZNY 

 • Produkt elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową w postaci nabytego przez Kupującego produktu.
 • Zakupiony przez Kupującego produkt zostanie wysłany drogą e-mailową w formie dokumentu PDF.
 • Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa w punkcie powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 • W opisie produktu na stronie Sklepu wskazano Termin dostawy produktu
 • Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z produktu elektronicznego. 
 • Zabrania się Kupującemu udostępniać innym podmiotom produkt elektroniczny lub dane do swojego Konta.
 • Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 • Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

KONSULTACJE ONLINE

 • Konsultacje online stanowią usługę w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi usługę w postaci zakupionych konsultacji online.
 • Zakupiona przez Użytkownika konsultacja online odbędzie się zgodnie z terminem określonym przez Strony umowy.
 • Konsument, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje online, konsultacje te zostaną przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem i zachowują swoją ważność na dwa miesiące kalendarzowe od daty Zakupu.

WARSZTAT ONLINE 

 • Na stronie Sprzedawcy można dokonać zakupu warsztatów online.
 • Osoba, która dokona zakupu Warsztatu Online, obok wymagań technicznych wskazanych w punkcie PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU, jest także zobligowana do założenia Konta Użytkownika na platformie Instagram. 
 • Aby w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach zaplanowanych w warsztacie, należy zadbać o dostęp do mobilnej aplikacji Instagram oraz do aplikacji Skype na telefonie lub komputerze.
 • Komunikacja z grupą podczas trwania warsztatu będzie odbywała się za pomocą utworzonego na potrzeby kursu Konta Użytkownika w serwisie Instagram. Uczestnik kursu, tj.Kupujący jest zobligowany wysłać prośbę o zezwolenie obserwacji konta prywatnego o nazwie @warsztat.story.trenerki, a sprzedawca zobligowany jest zaakceptować prośbę.
 • Część działań zawartych w harmonogramie Warsztatu, będzie realizowana za pomocą komunikatora Skype. Utworzenie konta na tym komunikatorze nie jest wymagane. 
 • Do Uczestnika Warsztatu zostanie wysłany aktywny link, który jest jednocześnie zaproszeniem do pokoju spotkania grupowego w komunikatorze Skype. Użytkownik może uczestniczyć w spotkaniu grupowym za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego.
 • Warunkiem koniecznym do uczestniczenia w spotkaniu jest zezwolenie aplikacji Skype na dostęp do kamery i mikrofonu.
 • Szczegółowy harmonogram Warsztatu Online zostanie dostarczony Kupującemu drogą elektroniczną w ciągu 12 h od zakupu.
 • Obserwacja konta @warsztat.story.trenerki, jest konieczna do korzystania z produktów w postaci warsztatów online.
 • Użytkownik może w każdej chwili opuścić grupę, a tym samym przestać być uczestnikiem kursu.
 • Grupa wraz z kontem utworzonym do Warsztatu Online zostanie rozwiązana zgodnie z datą  zawartą  w Harmonogramie. Materiały warsztatowe zamieszczone na warsztatowym koncie będą dostępne na czas trwania Warsztatu.
 • Czas zakończenia warsztatu, ustalony w harmonogramie warsztatu, równa się utracie dostępu do konta warsztat.story.trenerki
 • Zabrania się Kupującemu udostępniać materiały warsztatowe lub dane do swojego konta innym podmiotom.
 • W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny ze wskazanymi powyżej zasadami Sprzedawca ma prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.

WARSZTAT  STACJONARNY

 • Na stronie Sprzedawcy można dokonać zakupu warsztatów stacjonarnych. 
 • Regulamin Warsztatu, zostanie przekazany kupującemu drogą mailową przed upływem 24 godzin po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym, co jest równoznaczne z zapisaniem się na warsztat stacjonarny.
 • Minimalna liczba uczestników warsztatów to 8 osób. Liczba ta może ulec zmianie w szczególnych przypadkach, o których decyduje Organizator.
 • Organizator zapewnia Uczestnikowi warunki odpowiednie do efektywnego przeprowadzenia warsztatów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia warsztatów.
 • Organizator lub osoba upoważniona udziela informacji Uczestnikom dotyczących zmian lub zasad organizacji warsztatów w kontakcie e-mailowym lub telefonicznym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny.
 • Organizator nie wyraża zgody na wykorzystanie materiałów warsztatowych do prowadzenia jakichkolwiek kursów i warsztatów, a także działalności komercyjnej z ich wykorzystaniem.
 • Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach nie później niż 14 dni przed terminem warsztatów. Uczestnik otrzymuje wówczas zwrot poniesionych kosztów w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji drogą pocztową lub mailową na adres insta@storytrenerka.pl
 • Uczestnik, który zgłosi rezygnację na mniej niż 14 dni przed terminem warsztatów, na które dokonał wpłaty, nie otrzyma zwrotów poniesionych kosztów. Osoba ta ma prawo wyznaczyć osobę na swoje miejsce i jest zobowiązana poinformować o tym fakcie Organizatora w ciągu max.3 dni od dnia w którym Organizator odpowiedział na rezygnację.
 • Uczestnik, który zrezygnował z warsztatów, a dokonał za nie opłaty, nie ma prawa do otrzymania materiałów warsztatowych.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestnika na terenie centrum szkoleniowego.
 • Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłat za odwołane warsztaty w ciągu 14 dni od ogłoszenia odwołania warsztatów.

 

WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW 

 • Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 • Kupujący ma prawo korzystać z zakupionych produktów tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zabrania się Kupującemu udostępniać produkty lub dane do swojego konta innym podmiotom.
 • Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 • Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
 • wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości produktu,
 • odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 • nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 

FORMY PŁATNOŚCI

 • Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie.
 • Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu i udostępnione Kupującemu podczas składania zamówienia. Są to: Płatność kartą kredytową i debetową, Sofort i Giropay oraz przelew bankowy.
 • Ustawienia sklepu pozwalają klientom wybrać walutę, której chcą użyć do zakupów w sklepie.
 • Po kliknięciu przycisku finalizującego „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.
 • Wskazane w sklepie ceny są cenami netto. Należny podatek VAT 20%, lub 0% zostanie naliczony na stronie finalnej składania zamówienia i jest on zgodny z panującym europejskim prawem podatkowym.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest do wiadomości e-mail.
 • Faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę i wysłana drogą elektroniczną  do Zamawiającego w przeciągu 5 dni roboczych od daty Zakupu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 • Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 • W przypadku kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 • Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna.
 • O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 • W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 • Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 • Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 • Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 • Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres insta@storytrenerka.pl
 • Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności. 
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. 
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.
 • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 • Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 
 • Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 • Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.